TRANSIT DEPARTMENT PERSONNEL

 

 

     
  Charles Hill Transit Scheduler (661) 945-3621 ext 231 chill@avsta.com
  Fernando Nunez Transportation Security Supervisor (661) 945-3621 etx 206 transportation_security@avsta.com
  Marilyn Gross Transit Dispatcher (661) 945-3621 ext 246 mgross@avsta.com
  Gail Boucher Transit Dispatcher (661) 945-3621 ext 244 transitdispatch@avsta.com